Kyösti Haukipuro
Kyösti Haukipuro

Veroprosentin korotus välttämätön velkaantumisen hillitsemiseksi

Joskus on tarpeen nostaa kissa pöydälle - kuten kaupunginvaltuustossa 12.11.2012.

Herra puheenjohtaja!

Tein kaupunginhallituksessa esityksen 0,5 %-yksikön korotuksesta kunnallisveroon. Esitys oli harkittu ja perusteltu.

Esityksen perusteena ei ole hulvaton käyttötalouden kasvattaminen, vaikka käyttötaloudenkin osalta on vielä käytävä keskustelua joistakin menokohdista. Näihin palataan talousarvioneuvotteluissa.

Ensisijaisesti on kysymys siitä, että tiedämme edessä olevan erittäin kovia investointipaineita paitsi suunnitelmakaudella 2013 – 2015, myös jatkovuosina. Lähivuosien investointeja on alustavassa ehdotuksessa karsittu miljoonilla euroilla. Rakentamistarve jatkuu koko vuosikymmenen ajan samalla tasolla kuin kolmena lähimpänä vuotena.

Käyttötalouden menojen kasvuksi on lähivuosina arvioitu keskimäärin reilu kolme prosenttia. Tähänkin pääseminen vaatisi hyvää onnea ja sitä, että riskikohteet eivät realisoidu. On syytä käydä läpi eri toiminnot, jotta niiden mahdollisimman tehokas toimivuus voidaan varmistaa. Tätä  pohdittiin mm. tänään kaupunginhallituksen talousseminaarissa.

Talousarvioon ja –suunnitelmaan sisältyy monia herkkiä kohtia.

Verotuloarvion kasvu on noin kaksi prosenttia vuosittain eli alle käyttötalousmenojen kasvun olettaen, että kunnallisvero on nykyinen 18,75 % - kuten seuraavalle kolmelle vuodelle on ajateltu – ja että  kiinteistöverotus on nykytasolla. Taantuman ja hyvin mahdollisen työttömyyden kasvun vuoksi kunnallisveron tuotto voi jäädä pienemmäksi, samoin yhteisöveron tuotto.

Toinen epävarmuus mielestäni liittyy oletukseen maanmyynnin voitoista, jotka on arvioitu keskimäärin yli neljäksi miljoonaksi euroksi/ vuosi. Tähän pääseminen on haasteellista.

Ilman näitä epävarmuustekijöitäkin – siis toimintamenojen arvioidun kehityksen ja karsitun investointiohjelman toteuttamisen vuoksi Keravan kaupunki velkaantuu lähivuosina nopeasti: vuoden 2011 tasolta kaksinkertaisesti neljässä vuodessa eli asukasta kohti laskettuna 1149 eurosta 2310 euroon/asukas. Ja kuten sanottua, samantasoinen investointitarve jatkuu seuraavinakin vuosina.

Juuri pidettiin kunnallisvaalit, jota ennen saatiin kuulla paljon lupauksia sekä palvelujen parantamisesta että erilaisten rakennushankkeiden toteuttamisesta. Lupaajilta kysyn: millä rahalla aiotte ne lupaukset lunastaa?

Keskustan ja RKP:n ryhmä oli lupauksissaan maltillinen. Totesimme kuitenkin, että tarvittaessa voidaan harkita myös veroprosentin korottamista, jotta säästytään kipeiltä leikkauksilta ja jotta välttämättömät investoinnit voidaan toteuttaa. Investoinnit painottuvat lähivuosina erityisesti koulurakentamiseen; ensin Kalevan koulun remontointiin, seuraavaksi Kurkelan yhtenäiskoulun ja päiväkodin toteuttamiseen ja jatkovuosina vielä Lapilan ja Jaakkolan koulujen korjauksiin. Ohjelmassa on myös muita talonrakennusinvestointeja, kuten päiväkotirakentamista ja uimahallin peruskorjaus sekä vuosittaiset infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon vaatimat investoinnit.

Kun veroprosentti ehdotuksen mukaan pidettäisiin nykyisenä ainakin seuraavat kolme vuotta, kaupunki velkaantuu nopeasti. Onko ajatuksena, että tulevat sukupolvet maksavat ne? Vai onko jo nostettu kädet pystyyn kuntaliitosten osalta ja ajatellaan, että naapurikuntien asukkaat maksavat nämäkin nyt otettavat lainat?

Kun näkymät ovat aiemmin kuvaamani, on mielestämme vastuullista varautua investointien suurempaan rahoittamiseen välittömästi. Puolen %-yksikön korotus kunnallisveroon merkitsee noin 3,5 miljoonan euron lisäystä kaupungin verotuloihin. Kun valtaosa tästä tulonlisäyksestä kohdistetaan näiden välttämättömien koulu- ja muiden investointien rahoittamiseen, voidaan vastaavasti vähentää kaupungin velkaantumisen tahtia. Velka on siirrettyä verotusta. Olisiko aika nyt, kun valtuustokausi on vaihtumassa, tunnustaa tosiasiat ja tarttua härkää sarvista?

Edellä olevan perusteella esitän,
että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 19,25.

Kyösti Haukipuro
Keskustan ja RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

12.11.12 klo 19:49 - (0) Kommentit
Jaa |

Kokeile edes kerran elämässä

Olen ollut ehdokkaana vaaleissa useamman kerran. Siitä huolimatta ehdokkuus on aina mielenkiintoinen kokemus. Uskallan väittää ,että jo ehdokkuus on eräänlaista elämän korkeakoulua. Voin suositella lämpimästi: kokeile ehdokkuutta vaaleissa edes kerran elämässä!

Vaalikentällä - turuilla ja toreilla - kohtaa erilaisia ihmisiä erilaisine kokemuksineen ja mielipiteineen. Monet teemat ovat tuttuja entuudestaan. Mutta aina tulee esiin uusia näkemyksiä. Joudut ehkä ajattelemaan asiaa uudesta näkökulmasta tai ainakin vielä kerran miettimään ja perustelemaan oman näkemyksesi. Se on hyvin terveellistä.

Keskusteluissa tulee esille se, mihin asioihin ihmiset ovat tyytyväisiä ja mihin eivät. Ihmisten palaute on tärkeää, olipa kyse isommista tai pienemmistä asioista. Näin kertyy aineksia päätöksentekoon virkamiesvalmistelun ohella. Kaikki tämä on tärkeä osa kansanvallan toteutumisesta.

Poliittisten päätöksentekijöiden tehtävänä on koota nämä asiat toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa sovitellaan yhteen toiveet ja tarpeet ja toisaalta taloudelliset mahdollisuudet. Itse nautin eniten keskusteluista, joissa päästään asioihin syvemmälle, lisäämään tietämystä ja hyvään vuorovaikutukseen.

En väitä, että politiikassa mukana oleminen olisi kovin helppoa. Varmaan elämässä voi päästä vähemmälläkin ja “säästää nahkaansa”. Mutta silti: on antoisa kokemus toimia erilaisten ihmisten kanssa ja olla mukana miettimässä ja päättämässä siitä, miten kokonaisuus toimisi mahdollisimman parhaalla tavalla.

Vielä kerran: suosittelen. Jos et nyt tohtinut lähteä múkaan, niin sitten seuraavalla kerralla! 

20.10.12 klo 17:21 - (0) Kommentit
Jaa |

Erikoissairaanhoitokin on peruspalvelua

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito asetetaan usein vastakkain. Siinä ei ole järkeä. Ne muodostavat kokonaisuuden. Hallinnolliset ratkaisut on tehtävä tämä muistaen. Kuntien ja sairaanhoitopiirien on toimittava yhdessä, ilman vastakkain asettelua.

Perusterveydenhuollolla on tärkeä rooli ehkäisevässä toiminnassa neuvoloissa, kouluissa ja koko väestötasolla. Se huolehtii lähipalveluista: vastaanottotoiminnasta, palveluasumisesta, perustason osastohoidosta, kuntoutuksesta jne. Siellä tulee tunnistaa tilanteet, joissa tarvitaan erikoissairaanhoidon apua. Terveyskeskustyö ei ole vähemmän vaativaa työtä kuin erikoissairaanhoito. Se haasteet vain ovat erilaiset, erityisesti laaja-alaisuus.

Erikoissairaanhoidossa hoidetaan sairauksia, joissa tarvitaan syväosaamista, kehittyneitä ja usein kalliita menetelmiä. Se on avainasemassa myös silloin, kun on kyse yhden ihmisen tai isomman joukon hätätilanteesta - jopa hengenvaarasta. Eivätkö nämä ole peruspalvelua, lähellä ihmistä? Mielestäni ovat. Muista tämä, kun erikoissairaanhoitoa syyllistetään vain kaikkien rahojen viejänä. Peruspalvelu ei ole sama kuin lähipalvelu. Kustannus- ja osaamisvaatimusten vuoksi tarvitaan keskittämistä ja erikoistumista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ( HUS ) vastaa ison alueen erikoissairaanhoidosta.  Sen sairaaloiden välille on kehitetty työnjakoa. Esimerkiksi Peijaksen sairaala on tekonivelkirurgian, veritautien ja sydänpotilaiden osaamiskeskus. Toisilla sairaaloilla on muita vahvuusalueita.

Hallituksen suunnitelmat sairaanhoitopiirien alasajosta vaarantavat tällaisen toimintamallin. Jopa HUS:n hajottamista on väläytelty suurkunta-ajattelun nimissä. Sellaista ei pidä hyväksyä. HUS:lla on vanhentuneiden, epäkäytännöllisten, jopa osittain kosteusvaurioisten rakennusten vuoksi isoja investointitarpeita. Kiireellisin on Lasten ja Nuorten sairaala ja sen lisäksi Syöpäkeskus ja Traumakeskus ( nykyinen Töölön sairaala ). Näiden toteutus onnistuu laajan yhteistyön turvin.

Kun vaativin hoito joudutaan keskittämään näihin erityissairaaloihin, voidaan niiden kuormitusta keventää ohjaamalla muita potilaita HUS-piirin toisiin sairaaloihin, mm. Peijakseen ja Hyvinkään sairaalaan. Tämän ajatusmallin esitin ja se hyväksyttiin yksimielisesti HYKS-lautakunnan antaessa lausunnon HUS:n investointisuunnitelmasta. Vastuullisesti toimien asioihin voi vaikuttaa. Vaikuta Sinäkin!

(julkaistu Keski-Uusimaa-lehden Vaalikynässä 14.10.2012 )

15.10.12 klo 10:10 - (0) Kommentit
Jaa |

Arvoa omaishoitajille

Olin tänään Keskustan vaaliteltalla keskustelemassa ihmisten kanssa. Keskustelut ovat aina mielenkiintoisia ja opettavaisia.

Tämän päivän mieleenpainuvimman keskustelun kävin rouvan kanssa, joka toimii miehensä omaishoitajana. Sitä hän tosiasiallisesti on ollut usean vuoden ajan, vaikka erilaisten kriteerien valossa hänellä ei omaishoitajan virallista “statusta” ollutkaan. Kun tätä ei ollut, hän ja puolisonsa olivat jääneet vaille monista tuiki tärkeistä yhteiskunnan palveluista,

Lyhytaikaisen avun saamiseksi he turvautuivat naapureihin, joilla onneksi on riittänyt hyvää tahtoa. Sen sijaan esimerkiksi viikon mittainen ns. intervallihoito ei ollut järjestynyt, vaikka siihen oli ollut selkeä tarve. Tämä oli minulle uutta, sillä aiemmin tällä sektorilla toimineena lääkärinä pyrimme järjestämään tilapäishoidon tarveperusteisesti, ei jonkin muodollisen kriteerin perusteella. Tässä on ilmiselvästi tarkemman selvittämisen paikka.

Lähipiirissä, tuttavapiirissä ja monilla muilla tiedän olevan tilanteita, joissa puoliso tai muu lähiomainen tai -omaiset tekevät todella uhrautuvaa työtä rakkaittensa hoitamisessa ja avustamisessa. Työ on kuitenkin aliarvostettua, vaikka se on yhteiskunnalle taloudellisestikin hyvin arvokasta - ja muodikkaasti sanoen kustannustehokasta.

Keskustelun perusteella vakuutuin, että Keskusta on oikealla asialla vaatiessaan omaishoidontuen kehittämistä, yhtenäisten valtakunnallisten kriteereiden luomista ja maksatuksen siirtämistä Kelalle.

Mitä tarkoittaa otsikkoni Arvoa omaishoitajille? Se tarkoittaa rahallista tukea, kotiin annettavia palveluja sekä omaishoitajien jaksamisen tukemista vapaapäivillä ja tarvittaessa järjestämällä hoidettavalle tilapäishoitoa.

29.09.12 klo 14:53 - (0) Kommentit
Jaa |

Uuden startin aika

Eduskuntavaaleista on noin puolitoista vuotta. Silloin oli jytkyä ja synnytettiin sixpackiksi ristitty laajennettu sinipunahallitus.

Jytkyn vaikuttavuudesta ei oikein tiedä, kun vaalivoittajan vastuuta ei ollut kykyä ottaa ja aikaa on mennyt sisäisten “palopesäkkeiden” sammutteluun. 

Hallitus puolestaan hokee mantraa suurkunnista ja niitä tosiasiallisesti tekeekin, vaikka julkisuudessa esittää ristiriitaisia näkemyksiä ja kunnissa ajaa toisilla rattailla. Viimeksi mainittu pätee eritoten kokoomukseen. Kuntatasolla jupistaan, mutta vaikuttamisen paikoissa ollaan hiljaa. Demareista epäilen vähän samaa, mutta näyttävät nyt taitavan jukisuuspelin paremmin. Pienpuolueiden rooliksi on jäänyt olla hallitusvankkureissa apupyörinä.

Keskustalle aika on ollut haasteellista. Vaikuttamisen halua ja kykyä on, mutta ei paikkaa siihen. Oman pesän nurkkia on täytynyt siivota. Käänne alkoi jo viime vaalikauden lopulla. Kesäkuussa valittu uusi johto on aloittanut vankan pohjatyön uuden nousun käynnistämiseksi. Perusta alkaa olla kunnossa.

Kansalaisille alkaa valjeta, mihin hallitus on viemässä kansalaisia, kuntia ja maata. Tarvitaan todellinen, uskottava vaihtoehto.
Keskusta on jälleen iskukykyinen.  Nyt on uuden startin aika.

23.09.12 klo 08:32 - (0) Kommentit
Jaa |

Sivu 1 , 8 sivusta  1 2 3 >  Viimeinen »

BLOGI


Syötteet rss

LIITY TUKIJOUKKOIHIN


Haluan liittyä Kyöstin tukijoukkoihin
Nimi

Puhelin

Sähköposti


 
Kyösti Haukipuro | Puh. 040 728 3424 | kyosti.haukipuro@kolumbus.fi

Keskusta